لیست کارمندان واحد
نصیر ملت قائم مقام
احمدرضا اسماعیلی مدیر آموزش
مهدی کاویان مدیر مالی
عباس نجاتی مدیر اداری
مهدی بهرامی مدیر فرهنگی دانشجویی
قاسم امینی دانش آموختگی
محمدرضا کبیری کارشناس آموزش
حمزه اکبری کارشناس آموزش
زهرا عباسی کارشناس آموزش
عاطفه کردوالی کارشناس آموزش
مریم شهاب آبادی کارشناس آموزش
علیرضا صمدی مسئول دفتر ریاست
رضا توکلی انتظامات
بيشتر